کبودی در کف پا محدوده انگشت سوم و چهارم که در اثر ضربه نباشد

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

کبودی در کف پا در محدوده انگست سوم وچهارم که قابل مشاهده از روی پا نیز می باشد همراه با درد قابل تحمل نشانه چیست و برای دومین بار است که تکرار میشود.

0
عمومی ۱۲۹۱۱۳۶۱۱ 0 پاسخ 71 مشاهده 0

ارسال پاسخ