چرا بیمارانی که به کما می روند را برهنه بستری می کنند؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف
0
اعصاب و روان weastrean 0 پاسخ 19 مشاهده 0

ارسال پاسخ