(پوست)دونه های ریز قرمز پر حجم کنار هم

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

دونه قرمز پر حجم کنار هم قرار گرفته که به سرم سر شونه هام،بازوهام ، گوش راستم که فقط دوتا زده ،صورتم ، دستام، کمرم و پهلو دوطرفم . فقط پام نزده، سرم و صورتم بیشترین نگرانی و اعصابم خورد کرده و استرس گرفتم تیک گرفتم هی ور میرم بهشون ، حتی برای چند ساعت که شده … که دکتر وقتی فشار میدم میبینم قرمز همشون میشه یدونشونا فشار میدم تازه بدبختی اضافه ام با این کارم میشه هی و قرمز و ورم میکنه جایگزین و بشتر میشه و هیچی ازش خارج نمیشه و فقط اب و خون فشار زیاد میدم از تنفر میاد متاسفانه که نباید بدم …« ،نگرانم د،کتر توراخدا پاسخ دهید؟؟++🙏 لطفاً راهنمایی کنید#؟ خدا همیشه برکت بهتون بده پ 🙏🙏🙏🙏؟؟؟؟

0
پوست ومو Shervin 0 پاسخ 144 مشاهده 0

ارسال پاسخ