مغز و اعصاب

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام توی جواب امرای این نوشته شده معنیش چی میشه و راه درمانی آیا داره ؟
Severe senile volume loss به همراه Moderate vessele ischemic disease در هر نیمکره مغزی دیده میشود

0
مغز و اعصاب مانی 0 پاسخ 23 مشاهده

ارسال پاسخ