عضلات لاغر

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام .من پسری ۲۶سالم ام .عضلات ضعیفی دارم واین مراافسرده کرده چون فکرمیکنم عضلات گیکوژن ذخیره میکنندوچون عضلات من ضعیف اندگلیکوژن کمترذخیره دارم وبسیارزودترازدیگران خسته میشوم آیااین درست است یادچارغلط فهمی شدم.تشکرازپاسخگویی تلن

0
داخلی امینی 0 پاسخ 84 مشاهده 0

ارسال پاسخ