در ارتباط با درد لگن ویبوست ونبض داخل لگن

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

مدتی است به خاطر فشار خون بالا وناراحتی قلبی تحت نظر هستم وضعف وخستگی واختلال حواس وورم شدید پا علی الخصوص پای چپ به طوری که روی کارکردنم تاثیر گذاشته وتوانایی ام را به شدت پایین آورده است آزمایشهای متعدد وسونوگرافی شکم ولگن واکو وسونوگرافی داپلرکلیه انجام دادم مشکل حادی نبود فقط برای فشار وقلبم دارو مصرف می کنم ۵۰درصد حالم بهتر شده متاسفانه آئورت من در سونو داپلر مشخص نشد ولی دردلگن وایجاد نبض در لگن ویبوست خیلی شدید دارم مدتی است به دکتر زنان مراجعه نکرده ام حدود ۴۵ سال دارم ۲ فرزند ۱۸ ساله دارموسه مورد سقط در منزل انجام داده ام ولی خیلی وقت است به دکتر زنان مراجعه نکرده ام مطمئنم هیچ نوع عفونتی ندارم ودر سونوی شکم ولگن سونوگرافی کننده سوال کرد میوم یا توده داخل رحمی داری وآیا ترشح داری که گفتم ترشح ندارم ودر مورد میوم هم نمی دانم خیلی وقت است دکتر نرفته ام که وقتی ترشخ نداشتم گفت که مشکلی نیست با این توصیف به نظر شما نیاز به پزشک دارم وآیا ممکن است برخی ناراحتی های من به علت میوم باشد
سپاسگزارم

0
زنان و نازایی اندیشمند 0 پاسخ 24 مشاهده 0

ارسال پاسخ