توضیح جواب آندوسکپی معده

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

دردشکم وسوزش مری،مشکل دربلع،رفلاکس معده، هنگام بلع درددرسمت راست گلو،
احساس گرفتگی از سمت راست گلو تا زیر گوش راست


فایل پیوست
0
داخلی 0 پاسخ 61 مشاهده 1

درباره نویسنده

ارسال پاسخ