تداخل دارویی با قرصصرداریر اورزانسی ضدبارداری

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

اگر قرص معده از قبل خورده شود و هر روزم ادامه دار باشد قرص ضدبارداری اورزانسی هم خورده شود اثر قرص ضدبارداری خنثی میشود ؟؟

0
زنان و نازایی سارا 0 پاسخ 10 مشاهده 0

ارسال پاسخ