با سلام کرتکس مغز وقتی فعال مشه ر وچه جوری وبا چه داروی باید خاموشش کردروانشناش میکه با ترس فعال شده

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف
0
اعصاب و روان گل رز 0 پاسخ 87 مشاهده 0

ارسال پاسخ