ایا این ریپورت ام آر وی مشکلی داره

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

از یک سال پیش سردرد شدید وحالت تهوع دوبینی تاری دید و نداشتن تعادلو خواب رفتگی و گزگز کردن دست و پاها

0
مغز و اعصاب 0 پاسخ 11 مشاهده 0

ارسال پاسخ